§ 17. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  17.
Powierzchnia kraty kosza wysypowego na rampach wyładowczych młynów i wytwórni pasz powinna wynosić co najmniej 1 m2 na każde 10 ton rozładowywanego zboża w ciągu godziny.