§ 13. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  13.
1.
W czasie pracy maszyn i urządzeń technicznych niedozwolone jest w szczególności:
1)
wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych,
2)
naciąganie łańcuchów, pasków klinowych lub płaskich,
3)
dokonywanie wymiany sit lub całych zespołów roboczych,
4)
sprzątanie pod odsiewaczami płaskimi,
5)
wyjmowanie zanieczyszczeń z sit separatora,
6)
czyszczenie stołu selekcyjnego i rynien wylotowych w selektorze,
7)
wkładanie ręki do otworów wlotowych i wylotowych śluzy kurzowej,
8)
regulowanie działania mechanizmu wstrząsowego lub napędowego ślimaków filtra,
9)
otwieranie pokrywek montażowych lub okienek kontrolnych na wylocie wybieraka dwuślimakowego.
2.
Niedozwolone jest uruchamianie maszyn do rozdrabniania uzupełniającego (entoletera) ze zdjętą pokrywą, odkręconym wysypem lub ze zdjętymi pokrywami otworów służących do czyszczenia korpusu maszyny.
3.
Niezależnie od zakazów, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest w szczególności w czasie pracy:
1)
obłuskiwaczy do jęczmienia i owsa:
a)
prowadzenie regulacji działania obłuskiwacza pionowego,
b)
otwieranie skrzyni przekładniowej obłuskiwacza czołowego (perlaka),
c)
sprawdzanie stanu technicznego sit lub ich czyszczenie,
d)
wkładanie ręki do okienka kontrolnego obłuskiwacza dolnobiegunowego,
2)
preparatora ziarniaków owsa:
a)
dokonywanie regulacji pracy aparatu wyrzutowego,
b)
przeczyszczanie przewodów, zaworów i kranów gorącej wody,
3)
krajalnicy do kaszy:
a)
ustawianie docisku przystawki (tarczy rowkowanej),
b)
czyszczenie i kontrolowanie ostrości segmentu tnącego,
c)
sprawdzanie drożności wlotu i wylotu,
4)
odsiewacza:
a)
regulowanie szczotek i skrzyni sitowej,
b)
dokonywanie wymiany sit lub ich czyszczenie przy użyciu narzędzi do tego celu nie przeznaczonych,
5)
dozownika do zboża:
a)
regulowanie działania dozownika,
b)
pobieranie próbek przetworów zbożowych,
c)
wyjmowanie zanieczyszczeń z otworów kontrolnych,
6)
mieszarek przetworów zbożowych:
a)
wykonywanie doraźnych napraw,
b)
otwieranie okienek kontrolnych.