§ 11. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  11.
1.
Otwory w stropach młynów i wytwórni pasz powinny być zabezpieczone pokrywami lub metalowymi rusztami.
2.
Jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na zainstalowanie pokryw lub metalowych rusztów, to przy otworach w stropach należy zastosować barierki ochronne o wysokości co najmniej 1,1 m.