§ 35. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  35.
Tekst niniejszego rozporządzenia powinien być podany do wiadomości pracowników przez wywieszenie w zakładzie pracy w miejscu widocznym.