§ 14. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  14.
1.
Sposób porozumiewania się między dźwigowym a ciężarowym reguluje załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Właściwy minister ustali system sygnałów, jak sygnały świetlne i dźwiękowe, które powinny być stosowane przy żurawiach przesuwnych.
3.
Kierownictwo zakładu obowiązane jest dopilnować, aby sygnały te były znane osobom zatrudnionym w zasięgu pracy żurawia.