§ 9. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  9.
1.
W pomieszczeniach produkcyjnych w trakcie przetwórstwa zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego niedopuszczalne jest:
1)
prowadzenie prac spawalniczych,
2)
wykonywanie napraw instalacji elektrycznej,
3)
palenie tytoniu lub używanie ognia otwartego.
2.
W pomieszczeniach produkcyjnych prowadzenie prac remontowo-spawalniczych jest dopuszczalne przy unieruchomionych maszynach i urządzeniach technicznych po uprzednim ich oczyszczeniu i usunięciu pyłów osiadłych.