§ 32. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  32.
Pracownikom zatrudnionym przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego należy zapewnić:
1)
odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
2)
możliwość odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
3)
pomieszczenia higienicznosanitarne wyposażone w natryski oraz szatnię na odzież roboczą i własną pracownika,
4)
apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w stosowny do potrzeb zestaw środków medycznych.