§ 3. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  3.
1.
Prace remontowe wewnątrz komór do magazynowania zbóż i ich przetworów oraz wewnątrz urządzeń technicznych, do których wchodzi się przez włazy, mogą być wykonywane po uprzednim:
1)
poleceniu wydanym przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną,
2)
ich opróżnieniu i oczyszczeniu z resztek surowcowych lub przetworów zbożowych oraz przewietrzeniu,
3)
zablokowaniu lub odłączeniu urządzeń zasypowych i odbiorczych od źródeł zasilania na czas wykonywania prac remontowych lub konserwacyjnych oraz wywieszeniu tabliczki z napisem "Uwaga nie uruchamiać - remont".
2.
Przy pracach wewnątrz komór do magazynowania zbóż i ich przetworów oraz wewnątrz urządzeń technicznych, niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy przestrzegać w szczególności następujących zasad bezpieczeństwa:
1)
opuszczanie pracownika do wnętrza komory do magazynowania zbóż i ich przetworów oraz do wnętrza urządzenia technicznego powinno odbywać się za pomocą sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, wyposażonego w automatyczny hamulec i blokadę ruchu,
2)
pracownik znajdujący się w komorze do magazynowania zbóż i ich przetworów powinien być asekurowany przez dwie osoby i wyposażony w odpowiednie do stopnia zagrożenia środki ochrony indywidualnej,
3)
w czasie przebywania pracownika wewnątrz komory do magazynowania zbóż i ich przetworów lub wewnątrz urządzenia technicznego wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli jest to nie wystarczające do zapewnienia wymaganej jakości i ilości powietrza, należy stosować jego stały nadmuch.
3.
W razie konieczności wejścia do komory wypełnionej zbożem, otwór górny komory powinien być otwarty, a zasuwa nad dolnym przenośnikiem zamknięta.
4.
Niedopuszczalne jest:
1)
opuszczanie pracownika do komory wypełnionej zbożem poniżej nawisu ziarna,
2)
uwalnianie się z linki asekuracyjnej i urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości w czasie pracy w komorze do magazynowania zbóż oraz ich przetworów.