§ 28. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  28.
1.
Mieszanie przetworów zbożowych oraz ich pakowanie do toreb i worków powinno być zmechanizowane.
2.
Przepis ust. 1, w zakresie pakowania przetworów zbożowych, nie dotyczy młynów i wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę.