§ 27. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  27.
Czyszczenie worków po zbożu i jego przetworach powinno odbywać się mechanicznie w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń produkcyjnych.