§ 25. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  25.
Piec do suszenia roślin przeznaczonych do produkcji pasz powinien być wyposażony w urządzenia do pomiaru temperatury w jego wnętrzu.