§ 24. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  24.
Instalacja grzewcza w suszarni roślin paszowych powinna być szczelna, a w razie usytuowania jej na wysokości poniżej 2 m od poziomu podłogi, powinna być zabezpieczona osłoną termiczną.