§ 15. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  15.
1.
W trakcie rozładunku pojazdów ze zbożem przy użyciu wywrotnicy samochodowej w kabinie kierowcy nie mogą przebywać ludzie, a obok kosza wysypowego nie powinny znajdować się osoby postronne.
2.
Szufla mechaniczna stosowana do rozładunku pojazdów lub wagonów ze zbożem powinna być wyposażona w wyłącznik napędu zainstalowany w bezpośrednim zasięgu ręki obsługującego.
3.
Niedopuszczalne jest wchodzenie pod pomost wywrotnicy samochodowej i przed szuflę mechaniczną w trakcie ich pracy.
4.
W miejscach rozładunku pojazdów i wagonów niedopuszczalne jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.