§ 12. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  12.
W czasie pracy preparatora ziarniaków zbóż należy przestrzegać w szczególności następujących zasad bezpieczeństwa:
1)
otwory kontrolne parownika oraz instalacja grzejno-parowa powinny być szczelne,
2)
pobieranie próbek płatków ziarniaków zbóż powinno odbywać się za pomocą drewnianej łopatki,
3)
usuwanie zanieczyszczeń z przenośnika ślimakowego aparatu wyrzutowego powinno odbywać się przy unieruchomionym preparatorze.