§ 10. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  10.
1.
W czasie pracy maszyn i urządzeń technicznych niedopuszczalne jest w szczególności:
1)
wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych,
2)
regulowanie długości łańcuchów, pasków klinowych lub płaskich,
3)
dokonywanie wymiany zespołów roboczych lub sit,
4)
wyjmowanie zanieczyszczeń z sit separatora,
5)
czyszczenie stołu selekcyjnego i rynien wylotowych w selektorze,
6)
wkładanie ręki do otworów wlotowych i wylotowych śluzy kurzowej,
7)
regulowanie działania mechanizmu wstrząsowego lub napędowego ślimaka filtra,
8)
otwieranie pokrywek montażowych lub okienek kontrolnych na wlocie wybieraka dwuślimakowego.
2.
Niedopuszczalne jest uruchamianie maszyn do rozdrabniania uzupełniającego ze zdjętą pokrywą, odkręconym wysypem lub ze zdjętymi pokrywami otworów służących do czyszczenia korpusu maszyny.
3.
Niezależnie od zakazów, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest w czasie pracy:
1)
obłuskiwaczy do jęczmienia i owsa:
a)
otwieranie skrzyni przekładniowej obłuskiwacza czołowego (perlaka),
b)
sprawdzanie stanu technicznego sit lub ich czyszczenie,
2)
preparatora ziarniaków zbóż:
a)
dokonywanie regulacji pracy aparatu wyrzutowego,
b)
udrażnianie przewodów i zaworów gorącej wody,
3)
krajalnicy do kaszy - czyszczenie i kontrolowanie ostrości segmentu tnącego,
4)
odsiewacza - dokonywanie wymiany sit lub ich czyszczenie przy użyciu narzędzi do tego celu nie przeznaczonych,
5)
dozownika do zboża - pobieranie próbek przetworów zbożowych,
6)
mieszarek przetworów zbożowych:
a)
wykonywanie doraźnych napraw,
b)
otwieranie okienek kontrolnych.