§ 9. - [Wejście w życie; termin dostosowania stanowisk pracy do wymagań określonych w rozporządzeniu] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  9.  [Wejście w życie; termin dostosowania stanowisk pracy do wymagań określonych w rozporządzeniu]
1. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe powinny być dostosowane do wymagań określonych w rozporządzeniu nie później niż w ciągu 2 lat od dnia jego wejścia w życie, z wyjątkiem pkt 5.1 lit. f) i g) załącznika do rozporządzenia, które dotyczą nowo tworzonych stanowisk pracy.