Art. 8. - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.35.325

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1950 r.
Art.  8.

Ukaranie za przekroczenia, wymienione w art. 5 ust. 2, nie ogranicza w niczem uprawnień pracowników do odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków lub z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.