[Obowiązek zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów] - Art. 36. - Baterie i... - Dz.U.2022.1113 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Obowiązek zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów] - Baterie i akumulatory.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1113 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  36.  [Obowiązek zawarcia umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów]
1. 
Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
2)
zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu.
3)
(uchylony).
3. 
W przypadku:
1)
wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
2)
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w ust. 1

- wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której mowa w ust. 1.

4. 
Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.
5. 
(uchylony).