§ 8. - Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2153

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.
§  8.
1.
Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli:
1)
osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza;
2)
osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi;
3)
stan osoby badanej, zwłaszcza wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza;
4)
wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.
2.
Jeżeli badaniu krwi podlega osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 i 5, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, krew do badania pobiera się trzykrotnie, z zachowaniem 30-minutowych odstępów pomiędzy pobraniami.