§ 7. - Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2153

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.
§  7.
1.
Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół, który zawiera:
1)
dane osoby badanej:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
c)
wiek,
d)
płeć,
e)
wzrost - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe,
f)
masę ciała - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe,
g)
podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
2)
imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej badanie;
3)
imię, nazwisko i podpis osoby, w obecności której przeprowadzono badanie;
4)
wynik pomiaru lub pomiarów w postaci cyfrowej oraz jednostkę, w jakiej wyrażony jest wynik, a w przypadku badania przeprowadzonego wyłącznie przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru - opis prezentacji wyniku pomiaru;
5)
datę, godzinę i minutę badania;
6)
miejsce wykonania badania;
7)
nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, którym przeprowadzono badanie;
8)
ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
9)
informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
10)
informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie ich stwierdzenia;
11)
informację o żądaniu przez osobę badaną przeprowadzenia badania krwi;
12)
uwagi osoby badanej co do sposobu przeprowadzenia badania, jeżeli zostały zgłoszone.
2.
Protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, w którym uzyskano wynik równy 0,00 mg/l, sporządza się:
1)
w przypadku prowadzenia dalszego postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2)
na żądanie osoby badanej - o czym należy ją pouczyć.
3.
Protokół z przebiegu badania przeprowadzonego analizatorem wydechu, sporządzony na żądanie osoby badanej, przekazuje się tej osobie.