§ 11. - Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2153

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.
§  11.
1.
W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, decyzję o pobraniu krwi lub odstąpieniu od jej pobrania podejmuje lekarz.
2.
Odstąpienie od pobrania krwi utrwala się w formie pisemnego protokołu, zawierającego:
1)
dane osoby, wobec której odstąpiono od wykonania pobrania krwi:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
c)
wiek,
d)
płeć,
e)
podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
2)
imię, nazwisko i podpis osoby, która podjęła decyzję o odstąpieniu od wykonania pobrania krwi;
3)
opis okoliczności i przyczyn odstąpienia od wykonania pobrania krwi;
4)
opis stanu klinicznego osoby, wobec której odstąpiono od wykonania pobrania krwi.