§ 10. - Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2153

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.
§  10.
1.
Z czynności pobrania krwi sporządza się protokół, który zawiera:
1)
dane osoby badanej:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
c)
wiek,
d)
płeć,
e)
wzrost - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe,
f)
masę ciała - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe,
g)
podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
2)
imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej pobranie krwi;
3)
miejsce pobrania krwi od osoby badanej;
4)
datę, godzinę i minutę pobrania krwi od osoby badanej;
5)
rodzaj środka odkażającego użytego do dezynfekcji skóry;
6)
ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
7)
informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;
8)
informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dokładnej dacie i godzinie ich stwierdzenia.
2.
Z czynności badania krwi sporządza się protokół, który zawiera:
1)
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 4;
2)
imię, nazwisko i podpis osoby, która przeprowadziła badanie krwi pobranej od osoby badanej;
3)
miejsce przeprowadzenia badania krwi pobranej od osoby badanej;
4)
nazwę metody przeprowadzenia badania krwi pobranej od osoby badanej;
5)
wynik badania krwi pobranej od osoby badanej.