§ 3. - Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.619 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2018 r.
§  3. 
1. 
Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych.
2. 
Na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, psycholog uprawniony określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres.
3. 
Badania psychologiczne kandydata psycholog uprawniony przeprowadza osobiście.