Austria-Polska. Układ dodatkowy do konwencji handlowej, podpisanej dnia 11 października 1933 r. Wiedeń.1936.07.29. - Dz.U.1936.69.496 - OpenLEX

Austria-Polska. Układ dodatkowy do konwencji handlowej, podpisanej dnia 11 października 1933 r. Wiedeń.1936.07.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.69.496

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 13 września 1936 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.
(2)
Tekst wspomnianego układu zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 września 1936 r.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

UKŁAD DODATKOWY

do konwencji handlowej między Polską i Austrią podpisanej dnia 11 października 1933 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Związkowy Austrii, ożywione jednakowym pragnieniem polepszenia wymiany handlowej między obydwoma krajami, zgodziły się na następujące postanowienia:

Artykuł I

Załącznik A. do konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r., będzie zmieniony i uzupełniony w sposób następujący:

Nr taryfy austriackiej

Nazwa towaru

Stawka celna Kor. zł

Za 100 kg

Do skreślenia:

ex 55

Świnie o wadze:

c. powyżej 40 do 150 kg

2) dla ilości rocznej, równającej się 48 % importu austriackiego świń z Polski w r. 1929 o wadze powyżej 40 do 110 kg za specjalnymi zaświadczeniami

13.-

Do włączenia:

ex 44

Nasiona, osobno niewymienione:

Uwaga: Nasiona buraków cukrowych

bez cła

ex 67

Włosie końskie

bez cła

ex 302, b, 1

Beczułki z drzewa bukowego o pojemności nie przekraczającej 6 litrów

15.-

ex 365, c

Stopy żelaza:

bez cła

2) Ferrochrom

3) Ferrosilicium od 88% i wyżej

1.-

do 376

Uwaga: Rury spawane o grubości ścianki od 34 mim i powyżej dla powszechnych central hydraulicznych w ramach kontyngentu rocznego 4.000 q

bez cła

do 508, d

Uwaga: Gaz Blau, gaz propanowy, gaz butanowy, zarówno jak i ich mieszaniny dla celów przemysłowych pod kontrolą użycia w ramach kontyngentu 500 q.....

bez cła

Artykuł  II

Załącznik B do konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r., będzie zmieniony i uzupełniony w sposób następujący:

Nr taryfy polskiej

Nazwa towaru

Stawka celna zł

Za 100 kg

Do skreślenia:

z 1013 p. 5

Prądki i szydełka

250.-

1014 p. 1

Uwaga: do 1014 1a, b:

haftki, sprzączki, klamerki, zapinki i t. p. drobne wyroby do celów konfekcyjnych srebrzone, będą clone według odpowiednich stawek autonomicznych z dodatkiem

50%

Do włączenia lub zmienienia:

Z 211 p. 2

Kunerat, sprowadzony przez Urząd Celny w Zebrzydowicach.

50.-

dla kontyngentu rocznego 300 q

269 z p. 1

Wody mineralne lecznicze:

Gleichenberg, Gastein, Hall

6.-

296 z p. 4

z Uwagi do grupy 29

Kwas węglowy w kapslach

Kwas węglowy w kapslach z poz. 296 z p. 4 bez dodatku

50.-

416

Ziemie, farby, - objęte pozycją 410 z domieszką barwnika organicznego w ilości 5% i mniej:

a) czerwone

75.-

b) inne

20 -

713 z p. 1

Gorsety, pasy - biodrowe, sportowe - nieprzybrane: bawełniane

3.500.-

735

Gąbki gumowe

700.-

772 p. 1

Forniery nieklejone z drewna innego niż objęte pozycją 747 taryfy celnej

20.-

Uwaga: Wyjaśnienia, ogłoszone w Nr 14 poz. 342 Dziennika Urzędowego Ministerstwa Skarbu z r. 1935 i w Nr 9 poz. 284 z r. 1936, pozostaną w mocy tak długo, jak długo, niniejsze porozumienie będzie w mocy.

777

Meble, oprócz giętych i bambusowych, ich części:

fornierowane:

p. 2

b) malowane, lakierowane, politurowane

230 -

z 793 p. 2

Miazga drzewna o zawartości wody 50% i mniej, sprowadzana przez Urząd Celny w Zebrzydowicach

1.-

dla kontyngentu rocznego 10.000 q

z 998 p. 1 a I

Płatki i proszek aluminiowe, niezabarwione pigmentem organicznym, w opakowaniu powyżej 500 g, za pozwoleniem Ministra Skarbu.

10 -

1014 p. 1

Haftki, sprzączki, klamerki, zatrzaski i t. p. drobne wyroby do celów konfekcyjnych i ich części:

a) żelazne, stalowe - niczym niepokryte, lakierowane, oksydowane, pokryte nieszlachetnymi metalami;

I. jednobarwne

350.-

b) z innych nieszlachetnych metali

500.-

Artykuł  III

W protokole końcowym do konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dn. 11 października 1933 r., będzie włączone następujące postanowienie:

Do załącznika A:

Do T. Nr 96, c:

Co się tyczy mięsa świńskiego przerobionego, dla którego Polska korzysta ze zniżek celnych na zasadzie postanowień konwencji handlowej z dn. 11 października 1933 r. bądź na zasadzie klauzuli największego uprzywilejowania, zniżone stawki celne będą również stosowane w tym wypadku, kiedy te towary będą sprowadzane: jako gotowane, zwinięte, prasowane lub pozbawione kości.

Do T. Nr 238, a:

Papier ze słomy jest papierem, wytwarzanym ze słomy, koloru żółtego, wygładzonym z jednej strony. Przy taryfikacji papieru ze słomy nie będą brane pod uwagę składniki włókien inne niż słoma (celuloza i włókna z miazgi drzewnej mechanicznej) do 25%.

Artykuł  IV

W celu wzmożenia wywozu, Wysokie Układające się Strony gotowe są powierzyć właściwym organizacjom zastosowanie środków, zmierzających do tego celu.

Środki finansowe potrzebne na ten cel będą dostarczone przez obydwa Rządy.

Artykuł  V

Układ niniejszy stanowi część nierozdzielną konwencji handlowej między Polską i Austrią, podpisanej dn. 11 października 1933 r. Warunki jego trwania będą te same co i wspomnianej konwencji handlowej. Będzie on ratyfikowany i wejdzie w życie piętnastego dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.

Wysokie Układające się Strony zastrzegają sobie prawo stosowania układu prowizorycznie, od daty poprzedzającej wymianę dokumentów ratyfikacyjnych. Data ta będzie ustalona za wspólną zgodą przez obydwa Rządy.

Na dowód powyższego, pełnomocnicy niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszy układ i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w Wiedniu, w dwóch egzemplarzach dnia 29 lipca 1936 r.