Akt zmieniający Protokół w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia... - Dz.U.2004.90.864/9 - OpenLEX

Akt zmieniający Protokół w sprawie statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Bruksela.1993.03.25.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.90.864/9

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

AKT
ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE STATUTU EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO, UPOWAŻNIAJĄCY RADĘ GUBERNATORÓW DO UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

PREZYDENT IRLANDII,

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

ZDECYDOWANI dostarczyć niezbędne instrumenty finansowe w celu wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz spójności gospodarczej i społecznej,

MAJĄC NA UWADZE, że Rada Europejska na szczycie w Edynburgu zaleciła pilne rozważenie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu wspierania ożywienia gospodarczego w Europie,

POTWIERDZAJĄC korzyści bliskiej współpracy pomiędzy Wspólnotą, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi w Państwach Członkowskich zainteresowanymi celami Funduszu,

POSTANOWILI zmienić Statut Banku w celu upoważnienia Rady Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW:

Philippe'a DE SCHOUTHEETE DE TERVARENTA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII:

Gunnara RIBERHOLDTA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC:

Jochena GRÜNHAGE,

Zastępcę Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ:

Leonidasa EVANGELIDISA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII:

Camilo'a BARCIĘ GARCIĘ-VILLAMILA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ:

Françoisa SCHEERA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT IRLANDII:

Pádraica MAC KERNANA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ:

Federica DI ROBERTO,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA:

Jean-Jacques'a KASELA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW:

B.R. BOTA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ:

José Césara PAULOURO DAS NEVESA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ:

Sir Johna KERRA,

Ambasadora,

Stałego Przedstawiciela;

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, uzupełnia się przez dodanie następującego artykułu:

"Artykuł 30

1. Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, może zadecydować o utworzeniu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, który będzie miał osobowość prawną i autonomię finansową, i którego Bank będzie członkiem-założycielem.

2. Rada Gubernatorów ustanawia Statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na mocy jednomyślnej decyzji. Statut określa, w szczególności, jego cele, strukturę, kapitał, członkostwo, zasoby finansowe, środki interwencyjne i ustalenia dotyczące audytu, a także stosunki pomiędzy organami Banku i organami Funduszu.

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień artykułu 20 ustęp 2, Bank jest upoważniony do uczestniczenia w zarządzaniu Funduszem i do wnoszenia wkładu do jego subskrybowanego kapitału do wysokości określonej przez Radę Gubernatorów, stanowiącą jednomyślnie.

4. Europejska Wspólnota Gospodarcza może zostać członkiem Funduszu i wnieść wkład do jego subskrybowanego kapitału. Instytucje finansowe zainteresowane celami Funduszu mogą zostać zaproszone do członkostwa w nim.

5. Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich ma zastosowanie do Funduszu, członków jego organów przy wykonywaniu swoich funkcji oraz do jego personelu.

Fundusz jest dodatkowo zwolniony z wszelkich form opodatkowania lub obciążeń o podobnym charakterze w związku ze podwyższeniem jego kapitału, jak również z wszelkich formalności, które mogą być z tym związane w państwie, w którym Fundusz ma swoją siedzibę. Podobnie też, jego rozwiązanie lub likwidacja nie stanowią podstaw do pobrania podatku. Ponadto, działalność Funduszu i jego organów, prowadzona zgodnie z jego Statutem, nie podlega żadnemu podatkowi obrotowemu.

Dywidenda, zyski kapitałowe lub inne formy dochodu pochodzące z Funduszu, do których są uprawieni członkowie inni niż Europejska Wspólnota Gospodarcza i Bank, jednak będą nadal podlegać przepisom fiskalnym właściwego ustawodawstwa.

6. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania, w poniższych granicach, w sporach dotyczących środków uchwalonych przez organy Funduszu. Skarga przeciwko takim środkom może zostać wniesiona przez jakiegokolwiek członka Funduszu występującego w charakterze członka lub przez Państwa Członkowskie na warunkach określonych w artykule 173 niniejszego Traktatu."

1.
Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu rządowi Republiki Włoskiej.
2.
Niniejszy Traktat wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu do depozytu dokumentu ratyfikacyjnego przez Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni tę formalność.

Niniejszy Akt został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne. Zostaje on złożony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Aktem.

[część wielojęzyczna]

Sporządzono w Brukseli, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego.

[część wielojęzyczna]

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT

For Hendes Majestaet Danmarks Drϕnning

Gunnar RIBERHOLDT

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Jochen GRÜNHAGE

Για τov Pρóεδρo τηζ Eλληvικηζ Δημoκρατíαζ

Leonidas EVANGELIDIS

Por Su Majestad el Rey de Espana

Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL

Pour le President de la République française

Francois SCHEER

Thar ceann Uachtarán na hEireann

For the President of Ireland

Padraig MAC KERNAN

Per il Presidente della Repubblica italiana

Federico DI ROBERTO

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Jean-Jacques KASEL

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

B. R. BOT

Pelo Prsedente da República Portuguesa

Jose Cesar PAULOURO DAS NEVES

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

John KERR