Art. 8b. - [Odmowa wydania upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8b.  [Odmowa wydania upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi]

Odmowa nadania upoważnienia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, następuje, jeżeli:

1)
wnioskodawca nie spełnił wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8e;
2)
wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji przed upływem terminu, o którym mowa w art. 8c ust. 3, pod warunkiem że cofnięcie poprzednio nadanego upoważnienia nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 8c ust. 1 pkt 3;
3)
nie ustały przyczyny, o których mowa w art. 8c ust. 1 pkt 1 lub 2.