Art. 6. - [Działania podejmowane przez ministra w celu wykonania przepisów prawa wspólnotowego] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  6.  [Działania podejmowane przez ministra w celu wykonania przepisów prawa wspólnotowego]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki, w zakresie obrotu towarami z krajami trzecimi, podejmuje niezbędne działania w celu wykonania przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności zmierzające do wykonania obowiązku lub zalecenia, nałożonego w tych przepisach prawa na kraje należące do Wspólnoty Europejskiej. W tym celu może ogłosić, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", niezbędne informacje o podejmowanych działaniach, umożliwiające skuteczne wykonanie przepisów prawa wspólnotowego.
2. 
W zakresie towarów rolno-spożywczych działania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki podejmuje na wniosek i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych.