Art. 38. - [Delegacja ustawowa - forma kaucji, szczegółowe zasady pobierania i zwrotu kaucji] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  38.  [Delegacja ustawowa - forma kaucji, szczegółowe zasady pobierania i zwrotu kaucji]

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)
formy, w jakich kaucja może być składana,
2)
szczegółowy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu, w tym przypadki, w których wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku kaucji,
3)
kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji

- uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego wykorzystania udzielonych pozwoleń oraz maksymalnego uproszczenia trybu pobierania i zwrotu kaucji.