Art. 26. - [Odmowa udzielenia pozwolenia] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  26.  [Odmowa udzielenia pozwolenia]
1. 
Odmowa udzielenia pozwolenia następuje:
1)
jeżeli organ udzielający pozwoleń otrzyma wniosek po upływie terminu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3;
2)
jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia jest niekompletny;
3)
jeżeli wielkości określone we wniosku przekraczają kontyngent, dla którego określono sposób rozdysponowania proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych;
4)
jeżeli wnioskodawca nie spełnił wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31;
5)
w przypadku wcześniejszego rozdysponowania kontyngentu.
2. 
Odmowa udzielenia kolejnych pozwoleń w ramach tego samego kontyngentu albo automatycznej rejestracji następuje w przypadku niedokonania zwrotu poprzednio udzielonego pozwolenia w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, chyba że udzielenie pozwolenia zostało uzależnione od złożenia kaucji.