Zwrot kosztów oraz ustalenie stawki za wykorzystanie pojazdu nie będącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie... - OpenLEX

Zwrot kosztów oraz ustalenie stawki za wykorzystanie pojazdu nie będącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie podróży służbowej przez pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.23

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2016 r.

DECYZJA Nr 84
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zwrotu kosztów oraz ustalenia stawki za wykorzystanie pojazdu nie będącego w zarządzie Straży Granicznej używanego w czasie podróży służbowej przez pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej

W związku z § 1 ust. 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 1462 oraz z 2011 r. poz. 308), z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz § 7 ust. 2 i 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. poz. 1719, z 2009 r. poz. 1717, z 2011 r. poz. 1403 oraz z 2014 r. poz. 42) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Należności z tytułu używania w czasie podróży służbowej samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących w zarządzie Straży Granicznej, zwanych dalej "pojazdami", ustala się w rachunku kosztów podróży służbowej na poleceniu wyjazdu służbowego.
2.
Stawki kwotowe za jeden kilometr przebiegu pojazdów, stanowią 30 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" i wynoszą:
1)
dla samochodu osobowego:
a)
o pojemności skokowej silnika do 900cm3 - 0,1564 zł,
b)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 - 0,2507 zł;
2)
dla motocykla - 0,0691 zł;
3)
dla motoroweru - 0,0415 zł.
3.
Stawki kwotowe, w przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem przez więcej niż jednego pracownika lub funkcjonariusza, za jeden kilometr przebiegu pojazdem, stanowią 40 % stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy i wynoszą:
1)
dla samochodu osobowego:
a)
o pojemności skokowej silnika do 900cm3 - 0,2086 zł,
b)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 - 0,3343 zł;
2)
dla motocykla - 0,0921 zł;
3)
dla motoroweru - 0,0553 zł.
4.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie posiadaczowi pojazdu.
5.
Podróż służbową należy odbyć po najkrótszej trasie od stałego miejsca pełnienia służby (pracy) do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.
§  2.
1.
Należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w czasie podróży służbowej pojazdów stanowi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki kwotowej, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.
2.
Pracownik lub funkcjonariusz na poleceniu wyjazdu służbowego umieszcza oświadczenie:

"Oświadczam, że podróż służbową odbyłem pojazdem marki ..............................o pojemności skokowej ..................... cm3 oraz o numerze rejestracyjnym ................................, którego jestem posiadaczem. Łącznie przejechałem ....................... kilometrów. Podróż odbyłem sam/z ............... pracownikami/funkcjonariuszami Straży Granicznej.".

§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.