Zwiększenie opłat za niektóre usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia i pomocy społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1982.2.8

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 stycznia 1982 r.
w sprawie zwiększenia opłat za niektóre usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia i pomocy społecznej.

Na podstawie § 31 ust. 1 uchwały Nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Mon. Pol. Nr 4, poz. 18) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1974 r. w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniu (Mon. Pol. Nr 40, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zwiększa się opłatę za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia i pomocy społecznej niezależnie od opłat przewidzianych dotychczas w obowiązujących przepisach.

Zwiększone opłaty przeznaczone są na pokrycie wzrostu kosztów wyżywienia związanych z podwyższeniem z dniem 1 lutego 1982 roku cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych.

2.
Wysokość dodatkowej opłaty wynosi miesięcznie:
1)
za usługi świadczone przez żłobki
a)
dzienne - 475.- zł
b)
tygodniowe - 750.- zł
2)
za usługi świadczone przez domy małego dziecka

- dzieci do 3 lat - 900.- zł

- dzieci do 3 lat upośledzone - 900.- zł

- matki - 900.- zł

3)
za usługi świadczone przez zakłady pomocy społecznej
a)
domy pomocy społecznej - w wysokości wzrostu kosztów wyżywienia nie więcej jednak niż otrzymywana rekompensata, a w odniesieniu do dzieci nie więcej niż 900.- zł.
b)
domy dziennego pobytu - w wysokości wzrostu kosztów wyżywienia z uwzględnieniem ilości spożywanych posiłków.
4)
za usługi świadczone przez internaty przy zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów - w wysokości wzrostu kosztów wyżywienia nie więcej jednak niż otrzymywana przez inwalidę rekompensata.
§  2.
Za podstawę wyliczenia dodatkowej opłaty w żłobkach przyjęto okres 25 dni, przy czym za okres uzasadnionej nieobecności dziecka w żłobku odlicza się kwotę powstałą z liczby dni nieobecności pomnożonych przez stawkę dzienną zwiększonej opłaty.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1982 roku.