Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 261).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.