Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2019.130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania rozwiązania informatycznego wspomagającego realizację przydziału spraw w sądach powszechnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do opracowania rozwiązania informatycznego dla sądów powszechnych wspomagającego realizację przydziału spraw sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rozwiązania informatycznego wspomagającego realizację przydziału spraw w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 203).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.