Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zniesienia Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów regulujących przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do opracowania projektu zmian przepisów regulujących przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów regulujących przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 190).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.