Dz.Urz.MS.2018.235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce oraz Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 30 listopada 2018 r. znosi się Zakład Karny w Warszawie-Białołęce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciupagi IB, 03-016 Warszawa, województwo mazowieckie, zwany dalej, "Zakładem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym" oraz Oddział Zewnętrzny w Popowie, z siedzibą w Popowie, ul. Nadbużańska 39 Popowo - Parcele, 07-203 Somianka, województwo mazowieckie, zwany dalej "Oddziałem Zewnętrznym", podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce.
2.  Nieruchomość Zakładu i Oddziału Zewnętrznego zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496).
3.  Czynności likwidacyjne, które wykonuje dyrektor Zakładu, kończą się z dniem 30 listopada 2018 r.
§  2. 
1.  Mienie ruchome Zakładu z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciupagi 1,03-016 Warszawa, województwo mazowieckie, zwanego dalej "Aresztem", podległego Dyrektorowi Okręgowemu.
2.  Mienie ruchome Oddziału Zewnętrznego z dniem 30 listopada 2018 r. staje się mieniem ruchomym Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa, województwo mazowieckie.
3.  Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  3. 
1.  Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu oraz Oddziału Zewnętrznego przejmuje z dniem 30 listopada 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.
2.  Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Aresztu, w zakresie dotyczącym Zakładu, a w zakresie Oddziału Zewnętrznego przez dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.
§  4.  Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.