Zniesienie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.209

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie zniesienia sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Na podstawie art. 131 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się sądową służbę doręczeniową w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.