Zniesienie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Łańcucie oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Rzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.11.147

Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie zniesienia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Łańcucie oraz w sprawie utworzenia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Rzeszowie

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Łańcucie, utworzony na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Diagnostyczno-Selekcyjnego w Łańcucie oraz § 1 pkt 28a zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2001 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 3, poz. 11, z 2007 r. Nr 4, poz. 16, z 2008 r. Nr 5, poz. 77 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 138).
§  2.
Tworzy się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Rzeszowie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.