Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2018.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 26).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).