Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 listopada 1989 r.
w sprawie zniesienia okręgowych zarządów zakładów karnych

Na podstawie art. 212 § 1 kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Znosi się z dniem 31 grudnia 1989 r. okręgowe zarządy zakładów karnych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
2. Rozliczenie działalności znoszonych okręgowych zarządów zakładów karnych, o których w ust. 1, jak również wykonanie innych czynności związanych z ich zniesieniem powinno nastąpić do dnia 31 marca 1990 r.
§  2. Zadania oraz wynikające z nich prawa i obowiązki znoszonych jednostek organizacyjnych przejmą odpowiednio: Centralny Zarząd Zakładów Karnych oraz zakłady karne i areszt śledcze, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centralnego Zarządu Zakładów Karnych.
§  4. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych zarządów zakładów karnych oraz ustalenia ich obszarów właściwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 10).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.