Dz.Urz.MS.2018.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się II Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Elblągu.
§  2.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 95, z późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Elblągu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych,

– VIII Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu,

– X Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium "Co" na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy z zakresu prawa spadkowego i sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział,";

2) w pkt 40 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Kamy - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich, a także czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym z całego obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od A do L,

– VI Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru części m.st. Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich, w których nazwiska oskarżonych zaczynają się na litery od Ł do Ż,

– XI Wydział Kamy - sprawy wykroczeniowe z całego obszaru właściwości tego Sądu,".

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.