Dz.Urz.MS.2018.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się wydziały w następujących sądach okręgowych:
1) w Sądzie Okręgowym w Elblągu - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
2) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
3) w Sądzie Okręgowym w Krośnie - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
4) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu - IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
5) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
6) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
7) w Sądzie Okręgowym w Słupsku - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
8) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
9) w Sądzie Okręgowym we Włocławku - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych;
10) w Sądzie Okręgowym w Zamościu - III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.
§  2.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 5:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego",

b) uchyla się lit. c;
2) w pkt 9:
a) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) III Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego",

b) uchyla się lit. d;
3) w pkt 16 uchyla się lit. c;
4) w pkt 28 uchyla się lit. d;
5) w pkt 31 uchyla się lit. c;
6) w pkt 32 uchyla się lit. c;
7) w pkt 33:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego",

b) uchyla się lit. c;
8) w pkt 36 uchyla się lit. d;
9) w pkt 42 uchyla się lit. c;
10) w pkt 44 uchyla się lit. c.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.