Zniesienie niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2009.7.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się IX Wydział Wizytacyjny w Sądzie Okręgowym w Krośnie.
§  2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9, z późn. zm.2) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 3:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,",

b)
uchyla się lit. c;
2)
w pkt 6:
a)
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) IV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,",

b)
lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) XIV Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu i Słupsku;";

3)
w pkt 11:
a)
uchyla się lit. e,
b)
lit. o otrzymuje brzmienie:

"o) VII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mysłowicach i Sosnowcu,",

c)
lit. w otrzymuje brzmienie:

"w) XXIII Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Mikołowie, Siemianowicach Śląskich i Tychach;";

4)
w pkt 12 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,";

5)
uchyla się pkt 15;
6)
w pkt 29 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

c) VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,";

7)
w pkt 31:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,",

b)
uchyla się lit. c;
8)
w pkt 32 lit. t i u otrzymują brzmienie:

"t) IX Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

u) X Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,";

9)
w pkt 36:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,",

b)
uchyla się lit. d.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2005 r. Nr 4, poz. 16, z 2006 r. Nr 1, poz. 4, Nr 5, poz. 111 i Nr 8, poz. 135, z 2007 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 9, poz. 37, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 80 i Nr 7, poz. 121 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.