Dz.Urz.MS.2019.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zniesienia niektórych podmiotów w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się:
1) Zespół do spraw bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) Zespół do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych;
3) Zespół do opracowania rozwiązania informatycznego dla sądów powszechnych wspomagającego realizację przydziału spraw sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym;
4) Zespół do opracowania systemu mierzenia obciążenia pracą sędziów (ważenia spraw);
5) Zespół do monitorowania stosowania Regulaminu urzędowania sądów powszechnych;
6) Zespół do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej;
7) Komisję do przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi realizacji płatności przez operatorów za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego e-płatności.
§  2.  Traci moc:
1) zarządzenie Nr 178/15/BKA Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2) zarządzenie Nr 2/16/DWOiP Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 2);
3) zarządzenie Nr 218/16/DL Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania rozwiązania informatycznego wspomagającego realizację przydziału spraw w sądach powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 203);
4) zarządzenie Nr 219/16/DL Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu mierzenia obciążenia pracą sędziów (ważenia spraw) (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 204);
5) zarządzenie Nr 224/16/DSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do monitorowania stosowania Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 209);
6) zarządzenie Nr 171/17/DL Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 164);
7) zarządzenie Nr 233/17/DB Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi realizacji płatności przez operatorów za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego e-płatności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 225).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.