Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zniesienia niektórych ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się następujące ośrodki zamiejscowe sądów okręgowych:
1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie;
2) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile.
§  2.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 27 lit. m i n otrzymują brzmienie:

"m) XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

n) XIV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pile - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,";

2) w § 2 uchyla się pkt 2 i 3.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.