Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego Podprogramu do spraw realizacji Programu dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej (MasterPlan SIS II i VIS PL) oraz Koordynatora Podprogramu MasterPlan SIS II i VIS PL w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Komitet Sterujący Podprogramu do spraw realizacji Podprogramu dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II i Systemem Informacji Wizowej (MasterPlan SIS II i VIS PL).
§  2.  Znosi się funkcję Koordynatora Podprogramu MasterPlan SIS II i VIS PL w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych nr 14 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego Podprogramu do spraw realizacji Programu MasterPlan SIS II i VIS PL oraz ustanowienia Koordynatora Podprogramu do spraw realizacji Programu MasterPlan SIS II i VIS PL w zakresie kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 255, z 2008 r. poz. 104 oraz z 2009 r. poz. 12).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).