Zniesienie Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2023.32

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zniesienia Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Na podstawie art. 56b ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 260) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Komitet do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 30 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zmienione zarządzeniem nr 4 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 marca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zarządzeniem nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).