Zniesienie Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.78

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie zniesienia Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1171, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Znosi się Komisję do spraw technologii i analityki w działalności geologicznogórniczej.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 2).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).