Zniesienie klauzuli tajności nadanej dokumentom wytworzonym w sprawach związanych z nadaniem Medalu za Długoletnią Służbę lub odznaki "Zasłużony Policjant".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2017.46

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 148
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zniesienia klauzuli tajności nadanej dokumentom wytworzonym w sprawach związanych z nadaniem Medalu za Długoletnią Służbę lub odznaki "Zasłużony Policjant"

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) oraz w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Znosi się klauzulę tajności "Zastrzeżone" z wniosków wytworzonych w jednostkach organizacyjnych Policji, w związku z nadaniem Medalu za Długoletnią Służbę lub odznaki "Zasłużony Policjant".
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.