Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
§  2.  Tworzy się III Wydział Karny Odwoławczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
§  3.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 20:
a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,

b) II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,",

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,";

2) w pkt 30 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,".

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.