Zniesienie Filii w Ostrowie Wielkopolskim Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Kaliszu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2008.5.77

Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 2008 r.
w sprawie zniesienia Filii w Ostrowie Wielkopolskim Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Kaliszu

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Znosi się Filię w Ostrowie Wielkopolskim Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Kaliszu, utworzoną na mocy zarządzenia Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Filii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz § 1 pkt 10 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 16).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.